محلول های مصرفی آزمایشگاهی

J.able مواد مصرفی آزمایشگاهی معمولی را ارائه می دهد که می تواند به طور گسترده در انواع آزمایشات تحقیقاتی پزشکی فیزیکی مانند آزمایش مواد میکرو، آزمایش مهندسی ژن، آزمایش زیر فیزیکی، آزمایش فرآیند سلولی و غیره استفاده شود.
شرکت ما دارای توانایی طراحی قالب قوی، توانایی پردازش دقیق ماشین ابزار و توانایی تشکیل پلاستیک است.در عین حال، ما خدمات مختلف توسعه قالب و سفارشی سازی محصول را به صنعت ارائه می دهیم.
ما قیف های جمع آوری بزاق، لوله های نمونه، لوله های سانتریفیوژ، نوک پیپت، لوله های PCR، حلقه ها و سوزن های تلقیح، جعبه های فریزر کامپیوتر، میکروتیوب های درپوش پیچ، پیپت های سرولوژیکی را داریم...